ประกาศฝ่ายวิชาการ
 

กำหนดการส่งสมุดประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 / 2554


  • ครั้งที่ 1    วันศุกร์ที่    18  พฤศจิกายน 2554
  • ครั้งที่ 2    วันศุกร์ที่    23  ธันวาคม 2554
  • ครั้งที่ 3    วันศุกร์ที่    27  มกราคม 2555
  • ครั้งที่ 4    วันจันทร์ที่  20  กุมภาพันธ์ 2555

 

  
     ส่วนประกอบของสมุดบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน
        1.  ปกหน้า
        2.  ตารางสอน
        3.   แบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน ใน 1 วิชา ประกอบด้วย :
           3.1  กระดาษคั่นระบุรายวิชา / ห้อง
           3.2  แบบฟอร์มบันทึกเวลาเรียน
           3.3  แบบฟอร์มการประเมินผลการเรียน
           3.4  แบบฟอร์มการเก็บคะแนนระหว่างภาค (ใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาเรียนแทน)
        4.  แบบบันทึกการตรวจ
        5.  ปกหลัง

 

+ ตัวอย่างสมุดประเมินผล
+ ข้อกำหนดการตรวจสอบสมุดประเมินผล
 
+ แบบฟอร์มบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียน
+ กำหนดส่งโครงการสอน วันที่     พฤศจิกายน 2554
+ กำหนดส่งแผนการสอน วันที่      พฤศจิกายน 2554