งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

                 
     
ปฏิทินปฏิบัติงาน งานอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
         
                 
 
วัน เดือน ปี
 
รายการ
 
ผู้รับผิดชอบ
 
หมายเหตุ
 
 
7 มกราคม 2554
  แนะแนวฝึกงานจากบริษัทโทโฮกุไพโอเนีย(ประเทศไทยจำกัด)  
งาน DVT
  - นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค  
 
12 มกราคม 2554
  แนะแนวฝึกงานจากบริษัทแมคไทย (ประเทศไทยจำกัด)  
หัวหน้าสาขาวิชา
  - นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  
 
17 มกราคม 2554
  แนะแนวฝึกงานจากบริษัทแคนนอน (ประเทศไทยจำกัด)  
ครูที่ปรึกษา
  - นิคมอุตสาหกรรมแหลมฯ  
 
21 มกราคม 2554
  แนะแนวฝึกงานจากบริษัทนาบุญอัพเกรดจำกัด       - นิคมอุตสาหกรรมอมตะฯ  
 
          - นิคมอุตสาหกรรมบางพลี  
 
     
     
 
7 - 24 มกราคม 2554
  นักเรียน นักศึกษายื่นคำร้องขออนุญาตฝึกงาน  
งาน DVT
     
 
     
หัวหน้าสาขาวิชา
     
 
     
ครูที่ปรึกษา
     
                 
 
1 - 10 กุมภาพันธ์ 2554
  ประสานงานรับส่งนักศึกษาฝึกงานกับสถานประกอบการณ์  
งาน DVT
     
         
     
 
15 กุมภาพันธ์ 2554
  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะออกฝึกงานทุกสาขาวิชา  
งาน DVT
     
      เวลา 10.30 น. - 12.30น. หอประชุมวิทยาลัยฯ  
หัวหน้าสาขาวิชา
     
         
ครูที่ปรึกษา
     
                 
 
18 กุมภาพันธ์ 2554
  บริษัท SNC นัดกรอกเอกสารใบสมัคร โดย ผจก.ฝ่ายบุคคล  
ครูที่ปรึกษา
     
      คุณศศิน มารับสมัคร ให้นักศึกษาเตรียมหลักฐานให้เรียนร้อยทุกคน  
งานทวิภาคี
     
                 
 
24 กุมภาพันธ์ 2554
  ประชุมผู้ปกครองชี้แจงให้ทราบเรื่องอนุญาตให้ผู้เรียนไปฝึกงาน  
ครูที่ปรึกษา
     
 
  ในภาคเรียนฤดูร้อนระหว่างเดือน (มีนาคม - กันยายน 2554)  
งานทวิภาคี
     
      หอประชุมวิทยาลัยฯ เวลา 13.00น. - 14.30น.          
                 
 
1 - 14 มีนาคม 2554
  ส่งนักเรียน นักศึกษาไปเรียนร่วมสถานประกอบการณ์  
งาน DVT
 
ส่งผู้เรียนรอบที่ 1
 
      - สาขางานก่อสร้าง(ปวช.: 13 คน)  
หัวหน้าสาขาวิชา
  - บริษัท แคนนอน  
  1 มีค.2554 SNC   - สาขางานเครื่องมือกล (ปวช.: 30 คน)  
ครูที่ปรึกษา
  - บริษัท SNC  
  5 มีค.2554 นาบุญฯ   - สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ปวช.: 48 คน)       - บริษัท นาบุญอัพเกรต  
  7 มีค.2554 แคนนอน   - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช. : 57 คน)       - บริษัทไพโอเนีย  
  21 มีค.2554 ไพโอเนีย   - สาขางานเครื่องกล(ปวช : 54 คน)          
      - สาขางานเชื่อมโลหะ(ปวช : 11 คน.)          
      - สาขาการบัญชี(ปวช. : 48 คน)          
      - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช. : 63 คน)          
      - สาขาการบัญชี(ปวส. : 27 คน)          
      - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปวส. : 31 คน)          
      - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า (ปวส.: 29 คน)          
      - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวส.: 22 คน)          
      - สาขางานเทคนิคการผลิต (ปวส.: 26 คน)          
      - สาขางานเทคนิคยานยนต์(ปวส. : 21 คน)          
                 
                 
 
5 - 7 เมษายน 2554
  ครูนิเทศก์นักศึกษาแต่ละสถานประกอบการณ์  
งาน DVT
 
นิเทศรอบที่ 1
 
      -บริษัท SNC นิคมอุตสาหกรรม บางพลี จำนวน 79 คน  
หัวหน้าสาขาวิชา
  - รถตู้ Toyota ครู 9 คน  
      -บริษัท ฟูจิตสึ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จำนวน 70 คน  
ครูที่ปรึกษา
  - รายงานผลแต่ละสาขาวิชา  
      ----ไฟฟ้า 25 คน อิเล็กทรอนิกส์ 45 คน          
      -บริษัท ซูมิโตโม่ ฯ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ จำนวน 51 คน          
      ----เทคนิคยานยนต์ 21 คน เครื่องมือกล 30 คน          
                 
 
19 เมษายน 2554
  ครูนิเทศก์นักศึกษาแต่ละสถานประกอบการณ์  
งาน DVT
 
นิเทศรอบที่ 2
 
      -บริษัท แคนนอน นิคมอุตสาหกรรมโรจน ฯ จำนวน 94 คน  
หัวหน้าสาขาวิชา
  - รถแวน ISUZU ครู 4 คน  
      -บริษัท โทโฮกุไพโอเนีย ฯ นิคมอุตสาหกรรมโรจน ฯ จำนวน 5 คน  
ครูที่ปรึกษา
  - รายงานผลแต่ละสาขาวิชา  
                 
                 
 
6 - 8 พฤษภาคม 2554
  ครูนิเทศก์นักศึกษาแต่ละสถานประกอบการณ์  
งาน DVT
 
นิเทศรอบที่ 3
 
      -บริษัท SNC นิคมอุตสาหกรรม บางพลี จำนวน 79 คน  
หัวหน้าสาขาวิชา
  - รายงานผลแต่ละสาขาวิชา  
      -บริษัท ฟูจิตสึ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จำนวน 70 คน  
ครูที่ปรึกษา
     
      -บริษัท ซูมิโตโม่ ฯ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ จำนวน 51 คน          
                 
                 
 
10 - 18 พฤษภาคม 2554
  ส่งนักเรียน นักศึกษาไปเรียนร่วมสถานประกอบการณ์  
งาน DVT
 
ส่งผู้เรียนรอบที่ 2
 
      - สาขางานการบัญชี(ปวช. - ปวส. : 75 คน) เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  
หัวหน้าสาขาวิชา
  - รายงานผลแต่ละสาขาวิชา  
      - สาขางานก่อสร้าง(ปวช.: 13 คน) เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  
ครูที่ปรึกษา
     
      - สาขาวิชาโลหะการ( ปวช. 11 คน) เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น          
                 
                 
 
1 - 2 มิถุนายน 2554
  ครูนิเทศก์นักศึกษาแต่ละสถานประกอบการณ์  
งาน DVT
 
นิเทศรอบที่ 4
 
      - กลุ่มในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  
ครูในสาขาวิชา
  - รายงานผลแต่ละสาขาวิชา  
      - ทุกสาขา่วิชา  
ครูที่ปรึกษา
     
                 
                 
                 
 
10 - 12 มิถุนายน 2554
  ครูนิเทศก์นักศึกษาแต่ละสถานประกอบการณ์  
งาน DVT
 
นิเทศรอบที่ 5
 
      -บริษัท SNC นิคมอุตสาหกรรม บางพลี จำนวน 79 คน  
ครูในสาขาวิชา
  - รายงานผลแต่ละสาขาวิชา  
      -บริษัท ฟูจิตสึ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จำนวน 70 คน  
ครูที่ปรึกษา
     
      -บริษัท ซูมิโตโม่ ฯ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ จำนวน 51 คน          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
<<กลับหน้าหลัก>>
         
พัฒนาเว็บ โดยครูวิศาสตร์ ปุญญา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
172 ถนนแจ้งสนิท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 E-mail kk_visart@yahoo.com