ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    
+ + ข่าว / ประชาสัมพันธ
      กล่มงานองค์การวิชาชีพ
      กล่มงานรักษาดินแดน 
      กล่มงานลูกเสือ
      กล่มงานส่งเสริมการกีฬา


:: งานครูที่ปรึกษา ::

ตารางกำหนดส่ง
สมุดนิเทศและอบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

1

2-3 ธันวาคม 2553

2

6-7 มกราคม 2553

3

3-4 กุมภาพันธ์ 2554

4

10-11 มีนาคม 2554

* ครั้งที่ 4 สรุปรายงานการปฏิบัติงานหน้าที่ครูที่ปรึกษา 2/2553
:: งานครูที่ปรึกษา


นายเทียนชัย มูลดามาตย์
ทำหน้าที่ หัวหน้าครูที่ปรึกษา

:: งานโครงการพิเศษ

:: ทำเนียบบุคลากรในงาน 
   หน้าที่ และความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษา คลิกที่นี้!
   คำแนะนำในการใช้แบบบันทึกครูที่ปรึกษา คลิกที่นี้!
  แบบฟอร์มการส่งแบบบันทึก
ของครูที่ปรึกษา
  แบบรายงานผลกิจกรรม 
HOME  ROOM
    แบบฟอร์มบันทึกการตักเตือน/
ความประพฤติ