เมนูแนะนำ (MANU)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายจิตติ เมืองโคตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
+ + ข่าว / ประชาสัมพันธ์               
      กล่มงานองค์การวิชาชีพ
      กล่มงานรักษาดินแดน 
      กล่มงานลูกเสือ
      กล่มงานส่งเสริมการกีฬา

<= ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม =>
ขออนุญาตนำนักเรียน นักศึกษาเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2554

 

------------------------------------------------------------------------

:: งานโครงการพิเศษ

 

:: ทำเนียบบุคลากรในฝ่าย

             >>  คำสั่งฝ่ายพัฒนากิจการ <<                                                       >>  คลังภาพกิจกรรมวิทยาลัยฯ <<

            - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันสำคัญทางชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

เว็บเครือข่าย สอศ.

            - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 1/2553

รายการเอกสารจากกลุ่มงบประมาณฯ
archeewa.com
คุรุสภา
aptech computer education
กลุ่มงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง สำนักอำนวยการ สอศ.
สำนักงาน ก.ค.ส.


            - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2553
            - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนะรรม ประจำปีการศึกษา 2553
            - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2553
            - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
            - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับวิทยาลัยฯ
            - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วิชาชีพและทำบุญคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นครบ 29 ปี
 
 

 
 
รวมเว็บหนังสือพิมพ
           >>  รวมลิงค์ที่น่าสนใจ <<
1