ปัจฉิมนิเทศผู้จำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มอบหมายให้ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้จำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสุขสันต์ วงชมภู รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีหน่วยงานต่างๆมาแนะแนวการศึกษาต่อและให้ความรู้กับ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาได้รับการเสริมทักษะประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์นั้นไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต ให้นักศึกษาก้าวสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีความมั่นใจและภาคภูมิใจ และมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปรการศึกษา 2565 ณ หอ ประชุมวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

PR : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เครดิต : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น