การขับเคลื่อนวิทยาลัยในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะสูง

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย มอบนโยบายการขับเคลื่อนวิทยาลัยในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะสูง อาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างเข้มข้นในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาอากาศยานเพื่อการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและการเก็บเกี่ยวสมัยใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศเกษตรอุตสาหกรรม และสาขาวิชาการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ท่านอิสระ ว่องกุศลกิจ คณะกรรมการอุดมศึกษา ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล และท่าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลนีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น อ.หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

PR : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เครดิต : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น