Open Network of Education for Electric Vehicle

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุขสันต์ วงชมภู รองผู้อำนวยการ เข้าร่วม พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ สถานประกอบการ เครือข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา ภายใต้การขัยเคลื่อนคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์ไฟฟ้า โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ภายใต้โครงการ ONE-EV (Open Network of Education for Electric Vehicle) รวมพลังความคิด ร่วมผลิตกำลังคนอุตสาขกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ณ หอประชุมคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิคชนบุรี

PR : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เครดิต : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น