สมัครเรียน ปีการศึกษา 2566

สมัครเรียนรอบโควต้า ปีการศึกษา 2566 ชอบสาขาไหน เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบมาเรียนสายอาชีพ ที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

สมัครเรียนออนไลน์ คลิก
ใบสมัครเรียนรอบโควตา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น คลิก
ประกาศรับสมัครเรียน รอบโควตา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น คลิก

รับผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับชั้น ม.3 >>>เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.
ระดับชั้น ม.6/ ปวช. >>>เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
เข้าศึกษาต่อ (หลักสูตร 3 ปี )

สาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างยนต์ (จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์)
สาขางานช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาโยธา
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) เข้าศึกษาต่อ
หลักสูตร 2 ปี {เรียน 1 ปี ฝึกอาชีพ(ฝึกงาน 1 ปี) } ในระหว่างฝึกอาชีพมีรายได้

สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
สาขางานเทคนิคการผลิต
สาขางานไฟฟ้า
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สาขางานโยธา
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาช่างอากาศยาน (ทวิภาคี จบ ปวช. และ ม.6)

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร :
1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ(ผู้ปกครองและนักเรียน)
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ(ผู้ปกครองและนักเรียน)
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
4. หนังสือรับรองผลการเรียน จำนวน 5 ภาคเรียน
สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-286218