ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาโยธา
7. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการตลาด
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรม
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
3. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
4. สาขาวิชาไฟฟ้า
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาโยธา
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3. สาขาวิชาการตลาด
4. สาขาวิชาการจัดการ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2559)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาช่างอากาศยาน