ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ
1
-
1
รองผู้อำนวยการ
3
-
3
ข้าราชการครู
19
24
43
ข้าราชการพลเรือน
-
4
4
พนักงานราชการทั่วไป
8
3
11
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
28
12
40
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
5
15
20
พนักงานขับรถยนต์
2
-
2
ยามรักษาความปลอดภัย
4
-
4
แม่บ้าน
-
1
1
นักการภารโรง
4
3
7
รวมทั้งสิ้น
74
62
136