ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

สถิติ จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565)

ระดับ ปวช. ปกติ ทวิภาคี รวม ทวิศึกษา รวมทั้งหมด
ปวช.1
492
-
492
-
492
ปวช.2
469
-
469
-
469
ปวช.3
416
-
416
251
667
รวมที่ใช้ในการเรียนการสอน
1,377
-
1,377
251
1,628
ระดับ ปวส. ปกติ ทวิภาคี ญี่ปุ่นทวิภาคี รวม
ปวส.1
107
366
-
473
ปวส.2
98
293
-
391
รวมที่ใช้ในการเรียนการสอน
205
659
-
864

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ ปวช.1

ลำดับที่ สาขาวิชา ชาย หญิง รวม
1
ช่างยนต์
95
13
108
2
ช่างกลโรงงาน
81
5
86
3
ช่างไฟฟ้ากำลัง
65
7
72
4
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
11
2
13
5
โยธา
10
10
20
6
เทคนิคคอมพิวเตอร์
15
7
22
7
การบัญชี
2
42
44
8
การตลาด
3
10
13
9
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8
72
80
10
การโรงแรม
3
13
16
11
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5
13
18
รวมทั้งสิ้น
298
194
492

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ ปวช.2

ลำดับที่ สาขาวิชา ชาย หญิง รวม
1
ช่างยนต์
64
5
69
2
ช่างกลโรงงาน
96
1
97
3
ช่างไฟฟ้ากำลัง
61
1
62
4
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
18
4
22
5
โยธา
14
12
26
6
เทคนิคคอมพิวเตอร์
12
5
17
7
การบัญชี
1
39
40
8
การตลาด
4
21
25
9
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
78
90
10
การโรงแรม
7
14
21
รวมทั้งสิ้น
289
180
469

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ ปวช.3

ลำดับที่ สาขาวิชา ชาย หญิง รวม
1
ช่างยนต์
62
-
62
2
ช่างกลโรงงาน
61
1
62
3
ช่างไฟฟ้ากำลัง
50
1
52
4
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
15
6
21
5
โยธา
10
10
20
6
เทคนิคคอมพิวเตอร์
15
4
19
7
การบัญชี
4
45
49
8
การตลาด
2
15
17
9
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10
70
80
10
การโรงแรม
11
24
35
รวมทั้งสิ้น
240
176
416

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ ปวช.3 (ทวิศึกษา)

ลำดับที่ สาขาวิชา ชาย หญิง รวม
1
ช่างยนต์ (บ้านลานวิทยาคม)
10
2
12
2
ช่างยนต์ (พลพัฒนศึกษา)
6
3
9
3
ช่างยนต์ (โนนศิลาวิทยาคม)
7
2
9
4
ช่างไฟฟ้ากำลัง (ธวัชบุรีวิทยาคม)
24
5
29
5
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอนแก่นวิทยาลัย)
14
8
22
6
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอนแก่นพัฒนศึกษา)
16
4
20
7
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ก้านเหลือง)
22
16
38
8
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ประชารัฐวิทยาเสริม)
14
10
24
9
เทคโนโลยีสารสนเทศ (จังหารฐิตวิริยา)
15
17
32
10
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอนแก่นวิทยายน3)
3
8
11
11
เทคโนโลยีสารสนเทศ (บ้านไผ่ศึกษา)
15
10
25
12
เทคโนโลยีสารสนเทศ (บ้านลานวิทยาคม)
10
10
13
เทคโนโลยีสารสนเทศ (โนนศิลาวิทยาคม)
1
9
10
รวมทั้งสิ้น
147
104
251

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับ ปวส.1

ลำดับที่ สาขาวิชา ชาย หญิง รวม
1
เทคนิคเครื่องกล
85
1
86
2
เทคนิคการผลิต
57
2
59
3
ไฟฟ้า
60
1
61
4
อิเล็กทรอนิกส์
11
2
13
5
โยธา
12
6
18
6
ช่างอากาศยาน
6
6
7
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
18
4
22
8
การบัญชี
1
54
55
9
การตลาด
5
9
14
10
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
15
77
92
11
การจัดการ
3
35
38
12
การโรงแรม
3
6
9
รวมทั้งสิ้น
276
197
473

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับ ปวส.2

ลำดับที่ สาขาวิชา ชาย หญิง รวม
1
เทคนิคเครื่องกล
56
56
2
เทคนิคการผลิต
58
1
59
3
ไฟฟ้า
59
1
60
4
อิเล็กทรอนิกส์
14
4
18
5
โยธา
11
5
16
6
ช่างอากาศยาน
5
5
7
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
8
7
15
8
การบัญชี
6
37
43
9
การตลาด
5
9
14
10
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
10
57
67
11
การจัดการ
24
24
12
การโรงแรม
4
10
14
รวมทั้งสิ้น
236
155
391