นายกิตติภาส นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวิตรี ไชยธงรัตน์
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

นายมนตรี โนนพะยอม
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นางสาวนิศารัตน์ ไปตามหา
หัวหน้างานความร่วมมือ

นายเกียรติศักดิ์ ศรีแก้ว
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

นางสาวสมหญิง ธรรมลา
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางอรัญญา เพียยุระ
หัวหน้างงานส่งเสริมผลิตผล การค้าฯ