นายอรัญ ปุสธรรม
รองผู้อำนายการฝ่ายวิชาการ

นางกฤติมา อนัดคะทัด
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนฯ

นายคณาธิป สันทา
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวศิริวรรณ ศรีสุธรรม
หัวหน้างานวิทยบริหารและห้องสมุด

นายสัญญา นุกูล
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายวิศาสตร์ ปุญญา
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางดวงฤทัย โรจนมาน
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายชาญชัย สิริวารินทร์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายชัด ดงเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

นายสมาน พรหมรับ
หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกล

นายธนวัฒน์ กิ่งแสง
หัวหน้าสาขาวิชาโยธา

นายเลิศสุวัฒน์ โยมะบุตร
หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายวุฒิชัย ศรีลุนช่าง
หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายมนตรี โนนพะยอม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางสาวอรทัย เลิศขุนทด
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวเยาวลักษณ์ เชื้อเจ้าทรัพย์
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรมฯ

นางรัตนาภรณ์ สุขโข
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

นางวารุณี เหง่าศรี
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

นางสุภาพร นุกูล
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

นางณัฐรดา ซาเหลา
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวนิพา สาริพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างอากาศยาน

นางจามรี ปลัดกอง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ