นายเทียนชัย มูลดามาตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายยุทธากร ผิวรัตน์
หัวหน้างงานกิจกรรมนักเรียนฯ

นายธีรวิสิฏฐ์ ประเสริฐสิน
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายวรวุธ ป่าโพธิ์ชัน
หัวหน้างานปกครอง

นายประจักษ์ ปะทะดี
หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน

นายธีรชัย ปทุมพร
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายพลวัฒน์ ลักษณะภาคภูมิ
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ