นายลำปาง พันธ์เพชร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

นายสุขสันต์ วงชมภู
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายอรัญ ปุสธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายเทียนชัย มูลดามาตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายกิตติภาส นั่งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ