นายสุขสันต์ วงชมภู
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวคณิศร จันทร์โสดา
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางสาวประภาพร บึงลอย
หัวหน้างานบุคลากร

นางสิรินทร เขียวสีอ่อน
หัวหน้างานการเงิน

นางอภิญญา เลิศล้ำ
หัวหน้างานการบัญชี

นายอนุชิต เสตะ
หัวหน้างานพัสดุ

นายเลิศสุวัฒน์ โยมะบุตร
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางณัฐรดา ซาเหลา
หัวหน้างานทะเบียน

นายศุภสิทธิ์ สมอเหนือ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์