ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

รู้เวลา  รู้หน้าที่  มีวินัย  เก่งการเรียน

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นสถานศึกษาอุดมปัญญา  ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  ให้มีความรู้  ทักษะ  ก้าวทันเทคโนโลยี  ได้มาตรฐานสากล  ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจของสถานศึกษา (Mission)

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  เตรียมความพร้อมสู่ประเทศอาเซียน   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาการจัดการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษา
พัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ