ประวัติวิทยาลัย

ประวัติ และความเป็นมาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ชื่อเดิม “ศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น” เปิดดำเนินการระยะแรกของโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ โดยมีกรมอาชีวศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งในเขตการศึกษา 9  ศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น วางศิลาฤกษ์ตัวอาคาร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2523 เวลา 08.49 – 09.19 น.  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีและผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ  ดร. วิรัช  กมุทมาศ  เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังมีผู้มีเกียรติจากวงการศึกษาข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชนให้เกียรติมาร่วมพิธีคับคั่งหลังจากการวางศิลาฤกษ์ ได้มีการเร่งการก่อสร้างจนมีการรับมอบงานการก่อสร้างครั้งสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2524  รวมระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1 ปี  สามารถเปิดเรียนครั้งแรกได้ในภาคเรียนที่  2/2524  เมื่อวันที่ 11  พฤศจิกายน 2524  มีนักเรียนรุ่นแรกทั้งหมด  482  คน จาก 3 โรงเรียน  คือ ชนบทศึกษา บ้านไผ่  และมัญจาศึกษา ซึ่งในขณะนั้นศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น  มีบุคลากรอยู่ทั้งหมด 17 คน  วันที่ 15-30  ธันวาคม 2524  ศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น  ได้เปิดสอนนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รุ่นที่  1  ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครมากจนเต็มเกือบทุกสาขาที่เปิดสอน วันที่ 7 มิถุนายน  2534 “ศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น” (KHONKAEN AREA VOCATIONAL CENTER  ;  AVC.)  ได้เปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น” (KHONKAEN   INDUSTRIAL  AND  COMMUNITY  EDUCATION  COLLEGE)  สังกัดกองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่  172  หมู่ที่  3  ตำบลชนบท  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  ห่างจากตัวอำเภอชนบทประมาณ  1  กิโลเมตร  และห่างจากตัวเมืองขอนแก่น ประมาณ  55  กิโลเมตร มีพื้นที่ 56 ไร่  เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่

 เขตติดต่อ

ทิศเหนือจรด ทางหลวงแผ่นดิน  (ถนนแจ้งสนิท)
ทิศใต้จรด ที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออกจรด  โรงเรียนชนบทศึกษา
ทิศตะวันตกจรด ที่ดินเอกชน

ลักษณะชุมชน

ลักษณะของชุมชนโดยรอบสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ตั้งอยู่ที่อำเภอชนบทลักษณะของชุมชนโดยรอบสถานศึกษาเป็นชุมชนที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่

การก่อสร้าง 

วางศิลาฤกษ์ตัวอาคาร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2523  เวลา 08.49 – 09.19 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการโครงการ จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ  ดร.วิรัช กมุทมาศ  เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ นอกจากนี้ยังมีผู้มีเกียรติจากวงการศึกษาข้าราชการพ่อค้าประชาชนให้เกียรติมาร่วมพิธีคับคั่งหลังจากการวางศิลาฤกษ์ ได้มีการเร่งการก่อสร้างจนมีการรับมอบงานการก่อสร้างครั้งสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2524 รวมระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1 ปี
ปี พ.ศ.  2527   ได้รับรางวัล  “สถานศึกษาดีเด่น”  กรมอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ.  2534   ยกฐานะของศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น เป็น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
(Khon – Kaen Industrial And Community Education College)
สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปี พ.ศ. 2538 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)จำนวน 2 สาขาวิชา
ปี พ.ศ. 2539 ปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปี พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัล “สถานศึกษาได้มาตรฐาน อาชีวศึกษาดีเด่น” กรมอาชีวศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2546  ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ต่ำกว่าปริญญา
ปี พ.ศ. 2554  ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง