แผนกวิชา

กำลังปรับปรุงข้อมูล

และเพิ่มเติมข้อมูลหน้าเว็บขอแต่ละสาขา

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 • การก่อสร้าง
 • เครื่องกล
 • เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 • ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • พณิชยการ
 • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • โลหะการ
 • การโรงแรม
 • สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง

 • การโรงแรม
 • การตลาด
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เครื่องกล
 • เทคนิคการผลิต
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสิ่งทอ
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างอากาศยาน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ