แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2563

แต่งตั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2563 
http://rms.kknic.ac.th/files/93773_2105250882045.pdf