วิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะในการดำเนินงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ในศตวรรษที่21 (โดย นายลิขิต สิมลี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผ่นงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น)

บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสมรรถนะในการดำเนินงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ในศตวรรษที่21