รายงานงบทดลอง ประจำเดือน

รายงานงบทดลองประจำเดือน ต่างๆ

งบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

งบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจกิายน 2563

งบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

งบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2564

 งบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

งบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2564

งบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2564

 งบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

งบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

งบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

งบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

 งบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2564

รายงานงบทดลองประจำปี ประจำปี 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2564