ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นายเทียนชัย มูลดามาตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายอนรรฆพนธ์ คลังชำนาญ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายวราวุธ ป่าโพธิ์ชัน
หัวหน้างานปกครอง

นายธีรวิสิฏฐ์ ประเสริฐสิน
หัวหน้างงานครูที่ปรึกษา

นายประจักษ์ ปะทะดี
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายธีรชัย ปทุมพร
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายพลวัฒ์ ลักษณะภาคภูมิ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน