ประกาศวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

ดาวโหลดเอกสาร แบบตอบรับการยินยอมให้นักเรียน นักศึกษาเรียนแบบ On-Site