ประกวดราคาซื้อหุ่นย์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อหุ่นย์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์