ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบไฟฟ้าในอากาศยาน/ประวดราคาซื้อชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบไฟฟ้าในอากาศยาน/ประวดราคาซื้อชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่