ประกวดราคาซื่อหุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื่อหุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)