ปฏิทิน กิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

ข่าวกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม
สถานศึกษา
1/2562
3 ก.ย. 61 – 30 ก.ย. 61 กำหนดแผนรับสมัคร
1 ก.พ. 62 – 4 มี.ค. 62 เปิดรับสมัคร (รอบโควต้า)
18 มี.ค. 62 – 31 มี.ค. 62 เปิดรับสมัคร (รอบปกติ)
5 เม.ย. 62 – 13 พ.ค. 62 รับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่
1 มี.ค. 62 – 31 มี.ค. 62 จัดทำแผนการเรียน
1 เม.ย. 62 – 30 เม.ย. 62 จัดตารางเรียนตารางสอน
5 เม.ย. 62 – 31 พ.ค. 62 ลงทะเบียน
13 พ.ค. 62 วันที่เปิดภาคเรียน
13 พ.ค. 62 – 31 พ.ค. 62 เพิ่ม – ถอนรายวิชา
8 ก.ค. 62 – 12 ก.ค. 62 วันที่สอบกลางภาค
9 ก.ย. 62 – 13 ก.ย. 62 วันที่สอบปลายภาค
30 ก.ย. 62 – 30 ก.ย. 62 อนุมัติผลการเรียน
30 ก.ย. 62 – 14 ต.ค. 62 ประกาศผลการเรียน
16 ก.ย. 62 – 20 ก.ย. 62 วันที่ครูผู้สอนส่งผลการเรียน
17 ก.พ. 63 – 15 พ.ค. 63 วันที่ยื่นขอจบการศึกษา
17 ก.พ. 63 – 30 ต.ค. 63 ตรวจสำเร็จการศึกษา
6 มี.ค. 63 – 30 ต.ค. 63 บันทึกจบการศึกษา
16 ก.ย. 62 วันที่ปิดภาคเรียน
2/2562
16 ก.ย. 62 – 30 ก.ย. 62 จัดทำแผนการเรียน
1 ต.ค. 62 – 11 ต.ค. 62 จัดตารางเรียนตารางสอน
30 ก.ย. 62 – 31 ต.ค. 62 ลงทะเบียน
14 ต.ค. 62 วันที่เปิดภาคเรียน
14 ต.ค. 62 – 31 ต.ค. 62 เพิ่ม – ถอนรายวิชา
9 ธ.ค. 62 – 13 ธ.ค. 62 วันที่สอบกลางภาค
10 ก.พ. 63 – 14 ก.พ. 63 วันที่สอบปลายภาค
28 ก.พ. 63 – 28 ก.พ. 63 อนุมัติผลการเรียน
28 ก.พ. 63 – 15 พ.ค. 63 ประกาศผลการเรียน
17 ก.พ. 63 – 27 ก.พ. 63 วันที่ครูผู้สอนส่งผลการเรียน
17 ก.พ. 63 – 15 พ.ค. 63 วันที่ยื่นขอจบการศึกษา
17 ก.พ. 63 – 30 ต.ค. 63 ตรวจสำเร็จการศึกษา
6 มี.ค. 63 – 30 ต.ค. 63 บันทึกจบการศึกษา
17 ก.พ. 63 วันที่ปิดภาคเรียน
S/2562
27 ม.ค. 63 – 3 ก.พ. 63 จัดทำแผนการเรียน
3 ก.พ. 63 – 14 ก.พ. 63 จัดตารางเรียนตารางสอน
17 ก.พ. 63 – 24 ก.พ. 63 ลงทะเบียน
17 ก.พ. 63 วันที่เปิดภาคเรียน
17 ก.พ. 63 – 28 ก.พ. 63 เพิ่ม – ถอนรายวิชา
15 พ.ค. 63 – 15 พ.ค. 63 อนุมัติผลการเรียน
15 พ.ค. 63 – 15 พ.ค. 63 ประกาศผลการเรียน
1 พ.ค. 63 – 15 พ.ค. 63 วันที่ครูผู้สอนส่งผลการเรียน
15 พ.ค. 63 วันที่ปิดภาคเรียน