งบทดลอง 2563

งบทดลองประจำปี 2563

1.งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562
2.งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562
3.งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562
4.งบทดลอง เดือน มกราคม 2563
5.งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563
6.งบทดลอง เดือน มีนาคม 2563
7.งบทดลอง เดือน เมษายน 2563
8.งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563
9.งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563
10.งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563
11.งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563
12.งบทดลอง เดือน กันยายน 2563

ประกอบงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย วทิยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ณ วันที่30 กันยายน 2563.