ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

   จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับ  สาขางาน  และชั้นปี

หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น  2,544  คน

ประเภทวิชา/สาขาวิชา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวม

ทั้งสื้น

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม
รวมทั้งสิ้น 556 455 561 1,572 531 421 957 7 13 20 2,544
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
 – สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล 107 68 97 272 68 42 110 382
 – สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 71 54 43 168 52 52 104 272
 – สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 17 19 36 36
 – สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคเชื่อมโลหะ 5 5 7 17 7 7 14 31
 – สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 59 57 58 174 77 52 129 303
 – สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30 32 35 97 28 37 65 162
 – สาขาวิชาช่างโยธา 20 17 15 52 31 9 40 92
 – สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 21 8 31 60 29 17 46 106
 – สาขาวิชาช่างอากาศยาน 28 17 45 45
2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ      
 – สาขาวิชาการบัญชี 49 58 61 168 56 55 111 279
 – สาขาวิชาการตลาด 18 11 4 33 8 5 13 46
 – สาขาวิชาการจัดการ 21 36 57 57
 – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 114 86 161 361 85 51 136 7 13 20 517
 – สาขาวิชาเลขานุการ 17 17 17
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 39 70 70
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทียว      
 – สาขาวิชาการโรงแรม 31 20 32 83 24 22 46 129
  1. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ปีการศึกษา 2561  รวมทั้งสิ้น  4,700  คน

2.1  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น               3,000           คน

2.2  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)      –              คน

2.3  หลักสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น                  –              คน

2.4  หลักสูตรระยะสั้น ตชด.                      –              คน

2.5  หลักสูตร ปชด.                                 –              คน

2.6  หลักสูตรอื่นๆ                            1,700              คน