ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

สถิติ จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565)

ระดับ ปวช.ปกติทวิภาคีรวมทวิศึกษารวมทั้งหมด
ปวช.1492492492
ปวช.2469469469
ปวช.3416416251667
รวมที่ใช้ในการเรียนการสอน1,3771,3772511,628
ระดับ ปวส.ปกติทวิภาคีญี่ปุ่นทวิภาคีรวม
ปวส.1107366473
ปวส.298293391
รวมที่ใช้ในการเรียนการสอน205659864

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ ปวช.1

ลำดับที่สาขาวิชาชายหญิงรวม
1ช่างยนต์9513108
2ช่างกลโรงงาน81586
3ช่างไฟฟ้ากำลัง65772
4ช่างอิเล็กทรอนิกส์11213
5โยธา101020
6เทคนิคคอมพิวเตอร์15722
7การบัญชี24244
8การตลาด31013
9คอมพิวเตอร์ธุรกิจ87280
10การโรงแรม31316
11เทคโนโลยีสารสนเทศ51318
รวมทั้งสิ้น298194492

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ ปวช.2

ลำดับที่สาขาวิชาชายหญิงรวม
1ช่างยนต์64569
2ช่างกลโรงงาน96197
3ช่างไฟฟ้ากำลัง61162
4ช่างอิเล็กทรอนิกส์18422
5โยธา141226
6เทคนิคคอมพิวเตอร์12517
7การบัญชี13940
8การตลาด42125
9คอมพิวเตอร์ธุรกิจ127890
10การโรงแรม71421
รวมทั้งสิ้น289180469

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ ปวช.3

ลำดับที่สาขาวิชาชายหญิงรวม
1ช่างยนต์6262
2ช่างกลโรงงาน61162
3ช่างไฟฟ้ากำลัง50151
4ช่างอิเล็กทรอนิกส์15621
5โยธา101020
6เทคนิคคอมพิวเตอร์15419
7การบัญชี44549
8การตลาด21517
9คอมพิวเตอร์ธุรกิจ107080
10การโรงแรม112435
รวมทั้งสิ้น240176416

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ ปวช.3 (ทวิศึกษา)

ลำดับที่สาขาวิชาชายหญิงรวม
1ช่างยนต์ (บ้านลานวิทยาคม)10212
2ช่างยนต์ (พลพัฒนศึกษา)639
3ช่างยนต์ (โนนศิลาวิทยาคม)729
4ช่างไฟฟ้ากำลัง (ธวัชบุรีวิทยาคม)24529
5เทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอนแก่นวิทยาลัย)14822
6เทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอนแก่นพัฒนศึกษา)16420
7เทคโนโลยีสารสนเทศ (ก้านเหลือง)221638
8เทคโนโลยีสารสนเทศ (ประชารัฐวิทยาเสริม)141024
9เทคโนโลยีสารสนเทศ (จังหารฐิตวิริยา)151732
10เทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอนแก่นวิทยายน3)3811
11เทคโนโลยีสารสนเทศ (บ้านไผ่ศึกษา)151025
12เทคโนโลยีสารสนเทศ (บ้านลานวิทยาคม)1010
13เทคโนโลยีสารสนเทศ (โนนศิลาวิทยาคม)1910
รวมทั้งสิ้น147104251

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับ ปวส.1

ลำดับที่สาขาวิชาชายหญิงรวม
1เทคนิคเครื่องกล85186
2เทคนิคการผลิต57259
3ไฟฟ้า60161
4อิเล็กทรอนิกส์11213
5โยธา12618
6ช่างอากาศยาน66
7เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์18422
8การบัญชี15455
9การตลาด5914
10เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล157792
11การจัดการ33538
12การโรงแรม369
รวมทั้งสิ้น276197473

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับ ปวส.2

ลำดับที่สาขาวิชาชายหญิงรวม
1เทคนิคเครื่องกล5656
2เทคนิคการผลิต58159
3ไฟฟ้า59160
4อิเล็กทรอนิกส์14418
5โยธา11516
6ช่างอากาศยาน55
7เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์8715
8การบัญชี63743
9การตลาด5914
10เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล105767
11การจัดการ2424
12การโรงแรม41014
รวมทั้งสิ้น236155391