บุคลากร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

 Directors of Khon Kaen Industrial And Community Education College


นายลำปาง พันธ์เพชร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
Khon Kaen Industrial and Community Education College


รองผู้อำนวยการ

Deputy Director


นายอรัญ ปุสธรรม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Deputy Director of Academic Affairs


นายเทียนชัย มูลดามาตย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
Deputy Director of Student Affairs Development Department


นายสุขสันต์ วงชมภู

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
Deputy Director of PROPERTY MANAGEMENT

นายชัด ดงเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผ่นงานและความร่วมมือ
DEPUTY DIRECTOR FOR WORKSHEETS AND COOPERATION