ข้อมูลนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ ปวช.1

ลำดับที่สาขาวิชาชายหญิงรวม
1ช่างยนต์9513108
2ช่างกลโรงงาน81586
3ช่างไฟฟ้า65772
4ช่างอิเล็กทรอนิกส์11213
5โยธา101020
6เทคนิคคอมพิวเตอร์15722
7บัญชี24244
8การตลาด31013
9คอมพิวเตอร์ธุรกิจ87280
10การโรงแรม31316
11เทคโนโลยีสารสนเทศ51318
รวมทั้งสิ้น298194492

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ ปวช.2

ลำดับที่สาขาวิชาชายหญิงรวม
1ช่างยนต์65569
2ช่างกลโรงงาน96197
3ช่างไฟฟ้า61162
4ช่างอิเล็กทรอนิกส์18422
5โยธา141226
6เทคนิคคอมพิวเตอร์12517
7บัญชี13940
8การตลาด42125
9คอมพิวเตอร์ธุรกิจ127890
10การโรงแรม71421
รวมทั้งสิ้น289180469