ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

          ชื่อสถานศึกษา  “วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น”

ชื่อภาษาอังกฤษ  “Khonkaen Industrial And Community Education College”

ที่ตั้งสถานศึกษา   เลขที่  172  หมู่ที่  3  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลชนบท  อำเภอชนบท

จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40180

โทรศัพท์    043 – 286218

โทรสาร     043 – 286031

เว็บไซต์    http://www.kknic.ac.th

อีเมล์    kknic06@hotmail.com

เนื้อที่ของสถานศึกษา   56  ไร่      –   งาน      –   ตารางวา

มีอาคาร    รวมทั้งสิ้น  33  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น  206  ห้อง  ได้แก่

สีประจำวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น    :   สีแดงเลือดหมู – ขาว

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น   ต้นตะแบก

อักษรย่อของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  วก.ขก.