ข้อมูลด้านหลักสูตร

ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขางานยานยนต์
 • สาขางานเครื่องมือกล
 • สาขางานเชื่อมโลหะ
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขางานโยธา
 • สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานการตลาด
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

–    สาขางานการโรงแรม

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

 • สาขางานเทคนิคยานยนต์
 • สาขางานเทคนิคการผลิต
 • สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม
 • สาขางานเทคนิคโลหะ
 • สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขางานโยธา
 • สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานการตลาด
 • สาขางานการจัดการ
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขางานการโรงแรม

–    สาขาช่างอากาศยาน

 

หลักสูตรปริญญาตรี (ป.ตรี) สายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ

 

–  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ