ข้อมูลงบประมาณ

  สรุปงบหน้ารายจ่าย  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีตามแผนปฏิบัติการ 2562 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ ผลผลิต  โครงการ  เงินรายได้    บกศ. เป็นเงิน
 ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น  อุดหนุนจัดการเรียนการสอน  อุดหนุนพัฒนาผู้เรียน  รวม  คก.สถานศึกษาเฉพาะทาง  คก.อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  คก.งบอุดหนุน  คก.งบรายจ่ายอื่น  เงินรายได้อื่นๆ  รวมทั้งสิ้น
ยอดจัดสรร         3,049,000         6,931,100         1,862,000       11,369,490         2,096,175       25,307,765         5,200,000       30,507,765
ใช้ไป         3,049,000         6,931,100         1,862,000       11,369,490         2,096,175       25,307,765         5,200,000
รวมทั้งสิ้น         3,049,000         6,931,100         1,862,000       11,369,490         2,096,175       25,307,765
 – งบบุคลากร              2,598       10,666,482
     10,669,080
     10,669,080
เงินเดือนข้าราชการ 53 คน       22,059,480       22,059,480
เงินวิทยฐานะ         2,234,400         2,234,400
เงินประจำตำแหน่ง         1,478,400         1,478,400
ค่าจ้างประจำ/ชั่วคราว
  –
  –
     ลูกจ้างประจำ 1 คน           323,760           323,760
     ครูจ้างสอน (43×9,700×12)         5,005,200         5,005,200         5,005,200
     ครูจ้างสอนต่างชาติรายเดือน           432,000           432,000           432,000
     เจ้าหน้าที่ธุรการ/คนงาน   –   –
       ป.ตรี  (21×8,690×12)         2,189,880         2,189,880         2,189,880
       ปวส.  (11×7,140×12)           942,480           942,480           942,480
       ปวช.  (8×6,470×12)           621,120           621,120           621,120
       ช่างชำนาญ (2×15,000×12)           360,000
          360,000
          360,000
     ครูจ้างสอน (1×15,800×12)           189,600           189,600
     เจ้าหน้าที่ธุรการ (1×9,800×12)           117,600           117,600
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ         2,567,160         2,567,160
ค่าครองชีพ   –
     ครูพิเศษ (1,000x44x12)              2,598           525,402           528,000           528,000
     เจ้าหน้าที่ (1,200x41x12)           590,400           590,400           590,400
 –  งบดำเนินงาน         3,049,000         6,931,100         1,859,402           703,008           128,400       12,670,910   –             41,000   –   –   –             41,000         5,000,000       17,711,910
      – ค่าตอบแทน         2,000,000         5,883,800         1,200,800        9,084,600           194,400        9,279,000
ค่าเช่าบ้าน (ขั้นต่ำ)   –   –
เงินค่าตอบแทนนอกแทน           148,200           651,800           800,000          800,000
เงินค่าสอนพิเศษ   –   –
  – ระดับ ปวช./ปวส.         2,000,000         4,051,000           449,000         6,500,000         6,500,000
  – ระดับ ปวส. สาขาช่างอากาศยาน         1,684,600         1,684,600         1,684,600
  – ระดับ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ           194,400           194,400
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ   –   –
ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น   –   –
ค่าอาหารทำการนอกเวลา           100,000           100,000          100,000
      – ค่าใช้สอย           449,808           449,808         1,957,400        2,407,208
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ขั้นต่ำ)   –   –   –
ค่าเช่ารถยนต์ (ขั้นต่ำ)   –                  –
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         1,567,400         1,567,400
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ   –           100,000           100,000
ค่าซ่อมครุภัณฑ์   –           100,000           100,000
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง           100,000           100,000
ค่าประกันรถยนต์             40,000             40,000
ค่าจ้างเหมาบริการ   –             50,000             50,000
ค่าเงินสมทบประกันสังคม           449,808           449,808           449,808
  – ครูจ้างสอน (256,080)
  – เจ้าหน้าที่/คนงาน (193,728)
          – ค่าวัสดุ         1,049,000         1,047,300           658,602         2,754,902             41,000             41,000         1,120,000        3,915,902
วัสดุสำนักงาน           300,000           300,000           300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น           449,000           449,000         1,070,000         1,519,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   –             50,000             50,000
วัสดุการศึกษา           600,000           400,000         1,000,000         1,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว              8,580              8,580              8,580
วัสดุเครื่องแต่งกาย   –
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา   –             41,000             41,000             41,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             20,000             20,000             20,000
วัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์             20,000             20,000             20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์             25,000             25,000             25,000
วัสดุซ่อมครุภัณฑ์           100,000           100,000           100,000
วัสดุก่อสร้าง           173,720             66,280           240,000           240,000
วัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ (ค่ารักษาสภาพแวดล้อม           292,322           292,322           292,322
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง           300,000           300,000           300,000
 – ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ)           253,200           128,400           381,600         1,728,200        2,109,800
ค่าน้ำประปา           665,600           665,600
ค่าไฟฟ้า           253,200           253,200         1,000,000         1,253,200
ค่าโทรศัพท์
            26,000
            26,000
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต           128,400           128,400           128,400
ค่าขยะ             15,600             15,600
ค่าไปรษณีย์             21,000             21,000
 – งบลงทุน         3,000,000       37,800,000       37,800,000      40,800,000
 3.1 ค่าครุภัณฑ์
  – หุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT         3,000,000         3,000,000
        3,000,000
  – ชุดฝึกเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน         2,000,000         2,000,000         2,000,000
  – ชุดฝึกเครื่องมือช่างอากาศยาน         2,000,000         2,000,000         2,000,000
  – ชุดสถานีทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน 12 สถานี         5,200,000         5,200,000         5,200,000
 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  – อาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน       28,600,000       28,600,000       28,600,000
 – งบเงินอุดหนุน           900,000         1,788,300       11,369,490       14,057,790         9,464,205         9,464,205      23,521,995
 – ค่าสาธารณูปโภค           900,000
          900,000
          900,000
 – ค่าสมทบ กบข.           661,785           661,785
 – คก.เสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยี           158,000           158,000           158,000
 – คก.จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา         1,630,300         1,630,300         1,630,300
 – ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน         2,096,175         2,096,175         2,096,175
 – ค่าอุปกรณ์การเรียน         1,014,990         1,014,990         1,014,990
 – ค่าเครื่องแบบนักเรียน         1,927,800         3,111,165         3,111,165
 – ค่าจัดการเรียนการสอน       11,369,490       11,369,490       11,369,490
 – ค่าหนังสือ         4,093,500         4,093,500         4,093,500
 – ค่าเครื่องมือประจำตัวนักศึกษา           331,740           331,740           331,740
 – งบรายจ่ายอื่น         4,622,200         4,622,200        4,622,200
 – คก.ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี             38,200             38,200             38,200
 – คก.พัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้           100,800           100,800           100,800
 – คก.ส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง           900,000           900,000           900,000
 – คก.ความร่วมมือผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ           300,000           300,000           300,000
 – คก.ปรับปรุงระบบการเรียนรู้             80,000             80,000             80,000
 – คก.ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้           500,000           500,000           500,000
 – คก.พัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ           300,000           300,000           300,000
 – คก.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา           189,600           189,600           189,600
 – คก.จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นร.           117,600           117,600           117,600
 – คก.ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา           118,000           118,000           118,000
 – คก.ลดปัญหาการออกกลางคัน             35,000             35,000             35,000
  – คก.พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)         1,176,000         1,176,000         1,176,000
   – คก.พัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ             33,000             33,000             33,000
 – คก.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน           150,000           150,000           150,000
 – คชจ.การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4             50,000             50,000             50,000
 – คก.ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ         1,452,000         1,452,000         1,452,000
 – โครงการ         1,967,775         1,967,775           200,000        2,167,775
โครงการพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม)           830,000           830,000           830,000
โครงการพัฒนาผู้เรียน (วิชาการ)           417,775           417,775           417,775
โครงการพัฒนาผู้เรียน (เฉพาะทาง)           720,000           720,000           720,000
สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่           200,000           200,000