++ ทำเนียบผู้บริหาร ++

ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
ระยะเวลา
1.  นายสมเกียรติ  เนาวเพ็ญ  พ.ศ.  2524 - 2534
10 ปี
2.  นายสมบูรณ์ บัวบาน  พ.ศ.  2534 - 2541
7 ปี
3.  นางนวลศรี  สุทันติกร พ.ศ.  2541 - 2546
5 ปี
4.  ดร.สิทธิศักดิ์  ชำปฏิ   พ.ศ.  2546 - 2553 
7 ปี
5. ดร.วรวิทย์ ตันฑนะเทวินทร์ พ.ศ.  2553 -  ปัจจุบัน