++ ประวัติความเป็นมา ++

ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ชื่อเดิม “ ศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น ” เปิดดำเนินการระยะแรกของโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ โดยมีกรมอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งในเขตการศึกษา 9  

ขนาดและพื้นที่
     วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นตั้งอยู่เลขที่  172  หมู่ที่  3  ตำบลชนบท  อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น  ห่างจากตัวอำเภอชนบทประมาณ  1  กิโลเมตร  และห่างจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ 
55  กิโลเมตร    มีเนื้อที่  56  ไร่  เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่  ห่างจากศาลากลาง  57  กิโลเมตร
 เขตติดต่อ  
ทิศเหนือจด ทางหลวงแผ่นดิน ( ถนนแจ้งสนิท )
ทิศใต้จด ที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออกจด โรงเรียนชนบทศึกษา
ทิศตะวันตกจด ที่ดินเอกชน

การก่อสร้าง 
วางศิลาฤกษ์ตัวอาคารเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2523 เวลา 08.49-09.19 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการโครงการ จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ   ดร.วิรัช    กมุทมาศ    เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ นอกจากนี้ยังมีผู้มีเกียรติจากวงการศึกษาข้าราชการพ่อค้า
ประชาชนให้เกียรติมาร่วมพิธีคับคั่งหลังจากการวางศิลาฤกษ์ ได้มีการเร่งการก่อสร้าง
จนมีการรับมอบงานการก่อสร้างครั้งสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2524 รวมระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1 ป

ปี พ.ศ./กิจกรรม
27  ส.ค. 2523
วางศิลาฤกษ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ปี  พ.ศ.  2527
ได้รับรางวัล  “สถานศึกษาดีเด่น”  กรมอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ
7   มิ.ย. 2534

ยกฐานะของศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น เป็น วิทยาลัยการอาชีพ ขอนแก่น
(Khon - Kaen Industrial And Community Education College)สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ปี พ.ศ. 2538 
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2539 
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)จำนวน 2 สาขาวิชา
ปี พ.ศ. 2539
ปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปี พ.ศ. 2542 
ได้รับรางวัล “สถานศึกษาได้มาตรฐาน อาชีวศึกษาดีเด่น” กรมอาชีวศึกษา    กระทรวง ศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2544
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาเทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง
ปี พ.ศ.  2546
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ต่ำกว่าปริญญา
ปี พ.ศ.  2548
ร่วมมือกับโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาเปิดสอนหลักสูตรคู่ขนาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)