ดาวน์โหลดงานวิจัย ค้นหางานวิย
31 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ ดาวน์โหลด
32 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลด
33 การประเมินการบริการสารสนเทศในห้องสมุด ดาวน์โหลด
34 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ดาวน์โหลด
35 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 1 ดาวน์โหลด
36 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 2 ดาวน์โหลด
37 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของห้องสมุดโรงเรียน ดาวน์โหลด
38 วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู้บริหาร ดาวน์โหลด
39 ศึกษาสภาพการปฏิบัติและปัญหาด้านกระบวนการประกันคุณภาพ ดาวน์โหลด
40 ศึกษาสภาพและความต้องการการนิเทศภายในด้านวิชาการของครูประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
41 การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านการประหยัด โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ดาวน์โหลด
42 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสต์ เรื่อง เศษส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด
43 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการฟัง การพูด ภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชายเขาวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด
44 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย ดาวน์โหลด
45 รูปแบบและการสื่อสารดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจไทย ดาวน์โหลด
46 การศึกษาเปรียบเทียบ ความสามารถในการฟังนิทานของเด็กปฐมวัยที่ได้ฟังนิทานประกอบเทคนิคการปั้นและการฟังนิทานแบบปกติ ดาวน์โหลด
47 การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My Village โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประเภทแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองเขียว ดาวน์โหลด
48 การจัดการการสื่อสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของการค้าครบวงจร ในประเทศไทย ดาวน์โหลด
49 การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนสะกดคำภาษาไทย ตามมาตราสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด
50 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด
51 การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนช่างฝีมือทหารในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
52 การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูสอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด
53 การพัฒนาสื่อการเรียนประเภทภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด
54 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง วันสำคัญของไทย กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด
55 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทย ดาวน์โหลด
56 ความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ดาวน์โหลด
57 คุณภาพการทำงานของนักบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด
58 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 ดาวน์โหลด
59 ปัจจัยการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ดาวน์โหลด
60 สภาพและความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
     
 
หน้า 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 

 

 

 

ล็อกอิน

User Name
Password

ลงทะเบียนใหม่ ? คลิกที่นี่!

ติดต่อเรา

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
172 ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
โทร. 0-4328-6218
website: www.kknic.ac.th

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!