- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา
- ประกวดสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม

ประกวดสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร
ประกวดสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบพลังงานทดแทนระบบโซล่าเซลล์
ประชาพิจารณ์ชุดฝึกการติดตั้งและซ่อมบำรุงพลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 07:00 น.)